Vedtægter

VEDTÆGTER FOR SVØMMEKLUBBEN NORD

§ 1 Klubbens navn
Er Svømmeklubben NORD og klubben er hjemmehørende i Nørresundby.
Svømmeklubben er medlem af DIF, DGI, DSF, SVØM og SIFA.

§ 2 NORDs formål
Er gennem øvelser og konkurrence at udbrede interessen for og kendskab til fysisk udfoldelse i vand og herigennem – sammen med andre sociale aktiviteter – medvirke til at skabe trivsel og velvære blandt klubbens medlemmer.

§ 3 Medlem kan man blive
Når man opfylder ovenstående organisationers optagelsesbetingelser.

§ 4 Kontingent
Fastsættes af bestyrelsen for én sæson ad gangen.
§ 5 Medlem er man
Når man har betalt kontingent for indeværende periode pr. 15. januar og 15. august.
§ 6 Medlemmerne har pligt til
At overholde NORDs vedtægter og bestyrelsens bestemmelser. Bestyrelsen og bestyrelse i samråd med træner har ret til for en fastsat tid eller for bestandig, at bortvise et medlem, der ikke overholder disse vedtægter eller bestemmelser. Vedkommende har ret til at fremføre sin sag på førstkommende generalforsamling som et indsendt punkt under § 7 g stk. 4. Indtil da gælder bestyrelsens vedtagelse.
§ 7 Generalforsamlingen
a) Er NORDs øverste myndighed.
b) Hvortil aktive fremmødte medlemmer under 15 år – repræsenteret ved en forælder og hvortil aktive fremmødte medlemmer over 15 år har stemmeret. Afholdes hvert år i marts.
c) Bestyrelsesmedlemmer sidestilles med aktive medlemmer.
d) Der indkaldes til generalforsamlingen via e-mail og på NORDs hjemmeside med 1 måneds varsel, der dog ved ekstraordinær generalforsamling om nødvendigt kan forkortes til 14 dage. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen. Forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Senest 8 dage før generalforsamlingen bekendtgører formanden indkomne forslag på NORDs hjemmeside.
e) Ændringsforslag til de indkomne forslag – dog ikke kandidatforslag – må fremsættes på generalforsamlingen, som afgør, om der skal fortages endelig afstemning. Et forslag er vedtaget ved simpelt flertal. Et vedtægtsforslag vedtages, hvis der er dobbelt så mange stemmer for som imod.
f) En kandidat, der ikke selv er tilstede, kan vælges, hvis der er fuldmagt fra den pågældende.
g) Er der flere kandidater til samme bestyrelsespost, holdes skriftligt afstemning. Den kandidat, der opnår flest stemmer, er valgt. Er der kun en kandidat, er vedkommende valgt, hvis der er flere stemmer for end imod.
hi) Der skal være skriftlig afstemning, hvis blot ét medlem ønsker det.
j) Punkter til dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Formanden fremlægger bestyrelsens og afdelingernes beretning.
3. Kassereren fremlægger sidste årsregnskab og det kommende års budget afdelingsspecificeret.
4. Indkommende forslag
5. Valg til bestyrelsen (bestyrelsesmedlemmer skal være myndige).
6. De enkeltes afdelingers udvalg bekræftes på NORDs generalforsamling.
7. Valg af 2 bilagskontrollanter
8. Valg af ekstern revisor
9. Eventuelt
10. Referatoplæsning
§ 8 Forretningsgang mellem 2 generalforsamlinger
a) I tilfælde af frafald i bestyrelsen, udvalg eller revision, supplerer hver aktivitet sig selv i samråd med bestyrelsen – i det omfang den skønner det påkrævet.
§ 9 Bestyrelsen
1. Bestyrelsen består af 3-4 medlemmer, som vælges på generalforsamlingen samt 1 medlem fra hver af de 3 afdelinger. Bestyrelsesmedlemmer vælges for en 2 årige periode.
2. Bestyrelsen er beslutningsdygtig ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. Der føres referat, som gennemlæses og underskrives af alle bestyrelsesmedlemmer.
3. Formand, kasserer samt 1 bestyrelsesmedlem kan danne et forretningsudvalg, der under særlige forhold (f.eks. hastesager) er beslutningsdygtigt.
4. Hvis bestyrelsen eller 50 stemmeberettigede medlemmer skønner det nødvendigt, skal formanden indkalde til ekstraordinær generalforsamling. Der indkaldes ved opslag i hallerne og klubhus, passive medlemmer indkaldes pr. brev. Indkaldelsen skal være med mindst 14 dages varsel. Forslag til dagorden skal være formanden i hænde senest 8 dage før den ekstraordinære generalforsamling. Formanden bekendtgører dagorden med indkommende forslag på NORDs hjemmeside senest 3 dage forinden. Ved afholdelse af ekstraordinær generalforsamling skal mindst 75 % af forslagsstillerne være fremmødt. Ellers samme procedure, som § 7 e.
5. Nærmere forretningsgang udarbejdes af bestyrelsen i form af bestyrelsesvedtagelser.
6. I situationer, hvor NORDs vedtægter eller bestyrelsesvedtagelser ikke direkte kan anvendes ligger afgørelsen hos bestyrelsen.
§ 10 Tegningsregel
Foreningen tegnes af formanden i foreningen med næstformanden eller et andet bestyrelsesmedlem.
§ 11 Økonomi
a) Fast ejendom kan kun købes/sælges efter en generalforsamlingsbeslutning.
b) NORD hæfter kun ved sin formue.
c) Bestyrelsesmedlemmer og øvrige medlemmer hæfter ikke personligt for foreningens gæld.
d) Økonomisk bindende aftaler, herunder sponsoraftaler, kan kun indgås, med underskrift fra de tegningsberettigede personer.
§ 12 Ophævelse af NORD
a) Kan kun finde sted på en generalforsamling, hvor dette punkt er på dagsordenen som forslag. Dersom ⅔ af de afgivne stemmer går ind for forslaget, nedsætter generalforsamlingen et udvalg på mindst 3 medlemmer og 2 suppleanter til at afvikle klubbens aktiviteter, der efter aftale med den stedlige kommunalbestyrelse skal gå til idrættens fremme. Senest 1 måned efter generalforsamlingen indkalder udvalget til ekstraordinær generalforsamling, hvor den endelige ophævelse af klubben kan finde sted.
Ændret på generalforsamlingen 2012